AA+A++

OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W RABCE-ZDROJU

Dyrekcja Ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Rabce-Zdroju informuje o działalności ww. Ośrodka. Głównym celem Ośrodka jest  edukacja, rehabilitacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną. W załączeniu film promujący placówkę.

Ośrodek Pomocy w dniu 02.05.2024r. nieczynny

Informujemy, że w dniu 02.05.2024 r. ( czwartek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju będzie nieczynny.

Informacja

Informujemy, że w dniu 29.03.2024 r. ( Wielki Piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju  będzie czynny do godziny 12.00.

„Małopolska Niania 3.0”.

Przypominamy o trwającym naborze wniosków gmin o dotację celową na lata 2024-2026 w ramach Zadania „Małopolska Niania 3.0”.

Zadanie „Małopolska Niania 3.0” polega na udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom z przeznaczeniem na wsparcie rodziców dzieci w wieku do lat 3 w formie świadczenia pieniężnego na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani.

Nabór wniosków
gmin o dotację prowadzony jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w sposób ciągły od dnia 22.02.2024 r.

Zachęcamy do złożenia wniosku w pierwszym etapie naboru, tj. do 31.03.2024 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie bowiem możliwość wstrzymania lub zakończenia naboru, w szczególności w przypadku, gdy pula środków przewidziana do wykorzystania na dany rok, bądź na całość Zadania zostanie rozdysponowana.

Wypełniony na dołączonym do niniejszego maila formularzu i podpisany przez osoby uprawnione Wniosek o przyznanie gminie dotacji należy złożyć:
1)    za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków
lub
2)    osobiście – w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków – w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
lub
3)    elektronicznie – za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem: https://epuap.gov.pl/ skrzynka podawcza Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa– klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/ropskrakow – z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego i oznaczeniem w temacie: „Wniosek-Małopolska Niania 3.0”.

UWAGA! Wniosek złożony drogą elektroniczną musi zostać przesłany w formacie .pdf i podpisany elektronicznie (tj. przy użyciu podpisu kwalifikowanego) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu gminy. Skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym.

Ze względu na formuły obliczeniowe ułatwiające kalkulację wydatków zaleca się, aby wniosek został sporządzony i zapisany najpierw w pliku excel, a następnie zapisany w formacie .pdf i przekazany do podpisu.
Rekomenduje się, aby niezależnie od wybranego sposobu złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 1-3), wypełniony plik excel został dodatkowo przekazany na adres e-mail: niania@rops.krakow.pl lub na adres skrzynki ePUAP, o której mowa wyżej. Przesłanie wniosku wyłącznie w pliku excel lub wyłącznie na adres e-mail nie będzie uznane za jego złożenie.

Szczegółowe informacje nt. prowadzonego naboru zamieszczone są na stronie internetowej ROPS w zakładce Małopolska Niania: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania/aktualnosci

Informacje dot. realizacji Zadania można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Działu Małopolska Niania:
– osobiście – w siedzibie ROPS w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32
– dzwoniąc pod nr telefonu: 12 422 06 36 wew. 23 lub 698 897 002
– pisząc na adres e-mail: niania@rops.krakow.pl 

Webinarium dla seniorów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. I edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji.

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 24 kwietnia 2024 roku (10:00-12:30).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=88338&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

Celem spotkania online (webinarium) jest zwiększanie świadomości seniorów i ich opiekunów w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe.
W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane przed webinarium, a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

 

Zał. 4 – Klauzula informacyjna dla uczestników i osób ich zgłaszających na seminaria w ramach projektu edukacyjnego CEDUR.docx

Zał. 1 – Program webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów – 24 kwietnia 2024 roku

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

                                                                       

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program adresowany  jest do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w  procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Gmina/powiat, przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby:
1) osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
3) osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju w 2024 r. obejmie wsparciem 45 osób z niepełnosprawnością.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 404 697,62 zł

Całkowita wartość: 404 697,62 zł

Zachęcamy do kontaktu osoby zainteresowane Programem – to pozwoli w przyszłości aplikować o środki na realizację Programu na kolejną edycję.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 26-80-482

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który jest adresowany do rodziców/opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy sprawują bezpośrednią opiekę i wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością.

W pierwszej kolejności wsparciem objęci będą członkowie rodziny lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą
z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatów terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

W ramach otrzymanego dofinansowania w roku 2024 z wsparcia w formie pobytu dziennego skorzysta 10 opiekunów osób z niepełnosprawnością .

Całkowita wartość: 69 215,16 zł

Wartość dofinansowania: 69 215,16 zł

Zachęcamy do kontaktu osoby zainteresowane Programem – to pozwoli w przyszłości aplikować o środki na realizację Programu na kolejną edycję.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 26-80-482

Wsparcie dla osób z dysfunkcja słuchu w ubieganiu się o dofinansowanie z programu "Czyste powietrze"

Przedstawiciele organizacji migam.org i www.pracabezbarier.eu  wspierających społeczność niesłyszących, informują o nowym projekcie wsparcia dla osób z dysfunkcją słuchu w ubieganiu się o dofinansowanie z programu ” Czyste powietrze” . Celem projektu jest ułatwienie dostępu do środków na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i zmianę źródeł ogrzewania.  Ww. organizacje oferują indywidualną asystę w procesie składania wniosków, w tym pomoc w zrozumieniu wymagań programu, doradztwo technologiczne oraz wsparcie w przygotowaniu wniosków.

Dyżur telefoniczny ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na dyżur telefoniczny w dniu 20 lutego 2024 r. (wtorek) w godz. 10.00-12.00

Numer telefonu: 18 449-85-45

Świadczenie wychowawcze 800+

  • komu przysługuje świadczenie 800+
  • jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie
  • jaki wniosek należy złożyć
  • w jaki sposób złożyć wniosek
  • jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o 800+

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością

  • komu przysługuje świadczenie
  • jak uzyskać świadczenie wspierające
  • kiedy będzie można złożyć wniosek o świadczenie wspierające do ZUS
  • jaka będzie wysokość świadczenia wspierającego
  • jak złożyć wniosek do ZUS

Webinarium dla seniorów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Bezpieczny senior – jak nie dać się oszukać
w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 22 stycznia 2024 roku (17:00-18:30).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=87425&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

Celem spotkania online (webinarium) jest przekazanie w przystępny sposób wiedzy na temat zagrożeń na rynku finansowym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe.
W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane przed webinarium, a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Zał. 1 – Program webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów – 22 stycznia 2024 roku

Zał. 4 – Klauzula informacyjna dla uczestników i osób ich zgłaszających na seminaria w ramach projektu edukacyjnego CEDUR.docx

 

Następna strona »