AA+A++

Wniosek o dodatek węglowy

W  dniu 16 sierpnia 2022 r.  ukazało się rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska  w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego, które obowiązuje od 17 sierpnia 2022 r. Wnioski o wypłatę świadczenia przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej. Obecnie druki wniosku można pobrać ze strony internetowej klikając w  link https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1712.   Wnioski w Ośrodku Pomocy Społecznej dostępne będą końcem przyszłego tygodnia. Równocześnie informujemy, że zgodnie z Ustawą o dodatku węglowym pomoc przysługuje w przypadku gospodarstw domowych, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy

W związku z licznymi pytaniami w sprawie dodatku węglowego, uprzejmie informujemy, że w dniu 5 sierpnia br. parlament RP  uchwalił ustawę o dodatku węglowym , która została podpisana przez Prezydenta RP.

Z kolei w dniu 10 sierpnia br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia określającego wzór wniosku o dodatek węglowy , który został skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Jest to projekt, a nie akt obowiązujący opublikowany w dzienniku urzędowym na podstawę, którego jednostki administracji publicznej mogą już przyjmować i procedować przyznanie wniosku.

Mając powyższe na względzie gminy na dzień dzisiejszy nie mogą przyjmować wniosków o wypłatę dodatku węglowego. Wnioski będą przyjmowane dopiero po wejściu w życie stosownych przepisów prawa. Pozostaje więc cierpliwie czekać.

Wnioski będzie można składać do 30 listopada 2022 r., osobiście lub przez Internet. Gminy będą miały miesiąc na wypłatę dodatku od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

W naszej gminie obsługą dodatku węglowego będzie zajmować się Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju.  Osobiście wnioski będzie można złożyć  w bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju godzinach urzędowania.

Wzór wniosku oraz sposób jego wypełnienia będą dostępne na stronie internetowej https://ops.rabka.pl/  oraz https://gmina.rabka.pl/

Wniosek będzie można złożyć także za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniając z wykorzystaniem profilu zaufanego. Korzystanie z formy elektronicznej z pewnością pomoże usprawnić proces rozpatrzenia.

Ważne!
Przesłanie wniosku za pośrednictwem poczty e-mail nie jest uważane za złożenie wniosku drogą elektroniczną.

Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na bardzo duże zainteresowanie, w szczególności w początkowym okresie, może wystąpić konieczność oczekiwania w kolejce celem złożenia wniosku.

O wszystkich zmianach oraz terminie uruchomienia przyjmowania wniosków będziemy Państwa na bieżąco informować.

BURMISTRZ
mgr Leszek Świder

Fitness dla seniorów w ramach projektu socjalnego

W miesiącach lipiec-sierpień raz w tygodniu w Parku Zdrojowym odbywają się zajęcia fitness  dla seniorów w biorących udział w  projekcie socjalnym „SENIORZY” współfinansowanym ze środków Wojewody Małopolskiego  w ramach projektu Rozwój Pomocy Społecznej. Seniorzy na świeżym powietrzu wykonują ćwiczenia dostosowane do swoich potrzeb i możliwości. Przypominamy, że cały projekt socjalny adresowany do seniorów trwa do końca br.

„Aktywny Samorząd” Moduł I

Oddział Małopolski PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ułatwiamy podjęcie pracy oraz życie wśród innych ludzi, w rodzinie i społeczeństwie. Naszym celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Dbamy o usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych. Wśród realizowanych przez nas obecnie programów skierowanych do osób indywidualnych są m.in. „Aktywny samorząd” oraz „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Programy te służą likwidacji barier, które osoby z niepełnosprawnością napotykają w obszarze społecznym oraz zawodowym. PFRON uruchomił również nowe programy, których celem jest rozwiązanie jednego z istotniejszych przeszkód rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych jak brak dostępnego mieszkania. Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez PFRON usług otrzymają Państwo kontaktując się z Centrum informacyjno-doradczym dla osób z niepełnosprawnością (CIDON). Centrum działa od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Oddziału Małopolskiego PFRON.

„Samodzielność- Aktywność- Mobilność” – nowe programy PFRON

Oddział Małopolski PFRON informuje o wdrożeniu kolejnych inicjatyw zapowiedzianych w rządowym pakiecie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”. Na programy „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie” oczekiwało środowisko osób z niepełnosprawnościami. Celem obu programów jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej oraz wzrost niezależności osób z niepełnosprawnościami. Realizatorem programów są Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) oraz Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS). Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w SOW – Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

„Mieszkanie dla absolwenta”

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta. Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki określone ww. programie.

„Dostępne mieszkanie”

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Beneficjentami ww. programów mogą być osoby z niepełnosprawnością, która spełniają warunki określone w procedurach dostępnych na stronie PFRON.

Kontakt:

„Samodzielność- Aktywność- Mobilność”

Tel: 12 31 2 1 416

Infolinia SOW: 800 889 777

 

„Aktywny Samorząd” – złóż wniosek przez SOW!

 

Informujemy, że w ramach programu „Aktywny samorząd” do 31 sierpnia br. osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać dofinansowanie kosztów:

 • zakupu sprzętu elektronicznego,
 • oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • uzyskania prawa jazdy,
 • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • zapewnienia opieki dla osoby zależnej np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu,
 • zakupu protezy kończyny i utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy.

 

Zachęcamy Państwa do składania wniosków za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW). Dzięki SOW zrobią to Państwo bez wychodzenia z domu, bez barier oraz zbędnych kolejek! System pozwala na załatwienie sprawy online na wszystkich etapach – począwszy od wypełnienie wniosku, aż po rozliczenie dofinansowania. Złożone wnioski zweryfikowane zostaną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) zgodnie z Państwa miejscem zamieszkania.

Korzyści wynikające z skorzystania z SOW:

 • uzyskanie wsparcia bez wychodzenia z domu – szczególnie ważne dla osób o z trudnościami w poruszaniu się,
 • brak kosztów (np. przejazdów, przesyłek),
 • oszczędność czasu,
 • możliwość ciągłego śledzenia postępów w sprawie.

 

Profil Zaufany

Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami zachęcamy do załażenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Posiadanie Profilu Zaufanego pomaga w procesie pobierania nauki, zapewnia nie tylko bezpieczny ale i darmowy dostęp do usług publicznych bez wychodzenia z domu. Dla osób z niepełnosprawnościami jest dużym wsparciem i ułatwieniem życia codziennego. Posiadając Profil Zaufany mogą Państwo korzystać z SOW oraz innych usług on-line na wielu portalach urzędowych.

 

Uwaga! Terminy

Przypominamy, że termin składania wniosków w ramach Modułu I programu „Aktywny samorząd” mija 31 sierpnia 2022 roku.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – dla wniosków  dot. roku akademickiego 2022/2023- termin do 10 października 2022 roku („Aktywny samorząd” – Moduł II).

 

Kontakt:

„Aktywny Samorząd” i SOW:

Tel: 12 31 21 411, 12 31 2 1 416

Infolinia SOW: 800 889 777

 

Powrót do zdrowia, powrót do pracy!

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” to program przekwalifikowania zawodowego, który zapewni Państwu uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych. Dedykujemy go wszystkim osobom, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.


Zapraszamy do projektu wszystkich chętnych, którzy:

 • z powodu choroby lub urazu mają ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale jednocześnie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji;
 • mają pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie;
 • mają motywację do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym;
 • od samego początku biorą aktywny udział w procesie rehabilitacji.

Nasza grupa docelowa to osoby, które:

 • zakończyły rehabilitację medyczną i mają ustabilizowany stan zdrowia (Ośrodki rehabilitacji kompleksowej nie są szpitalami i nie prowadzą leczenia specjalistycznego);
 • są w stanie podjąć pracę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej;
 • deklarują podjęcie zatrudnienia, niezależnie od wieku;
 • mają różne rodzaje niepełnosprawności.

To ważne! Nie wymagamy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Jak przebiega udział w projekcie?
Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym (4-5 mies.) pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej.

Każdy z Uczestników projektu bierze udział równolegle w trzech modułach:

 • zawodowym: ukierunkowanym na ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, co jest głównym celem rehabilitacji kompleksowej;
 • psychospołecznym:  mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy oraz przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;
 • medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

W efekcie uczestnicy uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, które pozwalają znaleźć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Co należy zrobić, by zgłosić się do projektu?
Wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację i prześlij dokumenty zgłoszeniowe na adres:

Oddział Małopolski PFRON
ul. Na Zjeździe 11
30 – 527 Kraków
z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem:

https://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/fileadmin/Projekty_UE/Kompleksowa_rehabilitacja/Formularz_zgloszeniowy/FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY.pdf?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download&fbclid=IwAR0Wny3D_GSpWfynQfARyz1bUcT7Lq_jYHKyx5xIdfvDv38ZSlWTXLmrcEk

Informacji udziela:
Joanna Kołdras – numer telefonu: 12 312 14 27, 507 966 499, e-mail: jkoldras@pfron.org.pl
Facebook:
https://www.facebook.com/Powr%C3%B3t-do-zdrowia-powr%C3%B3t-do-pracy-109766627020443/

Instagram:
https://www.instagram.com/powrot_do_pracy/

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP.

Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

W roku 2021 przy Oddziale Małopolskim PFRON uruchomiliśmy Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).

W CIDON uzyskają Państwo informacje na temat programów realizowanych przez PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,  obowiązujących systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, a także instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i wiele innych.

Centrum będzie systematycznie rozszerzać swoją ofertę m.in. o możliwość skorzystania z usługi specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją, czy skierowania do Ośrodka Wsparcia  i Testów, gdzie osoby z niepełnosprawnością będą mogły testować najnowsze technologie asystujące.

Zachęcamy do kontaktu z Centrum od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Oddziału, nr tel.: 12 312 14 33.

KONTAKT

Oddział Małopolski PFRON

Ul. Na Zjeździe 11

30-527 Kraków

Tel: 12 31 21 400

e-mail: krakow@pfron.org.pl

 

Facebook:

https://www.facebook.com/MalopolskiPFRON

Źródło: Oddział Małopolski PFRON

Projekt pn. ZMIANA NA DOBRE - projekt outplacementowy dla osób zwolnionych z pracy.

W imieniu zawiązanego partnerstwa pomiędzy firmą MDCH i Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan serdecznie zapraszam do udziału w nim osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i nie posiadają jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie są jednocześnie osobą samozatrudnioną.

Szerszą informację o projekcie ZMIANA NA DOBRE można uzyskać na stronie zmiananadobre.eu lub w biurze projektu.Na stronie znajduje się formularz elektroniczny, który można wypełnić zdalnie. Wersja papierowa jest dostępna w biurze projektu, bądź może być wysłana pocztą na wskazany adres.

Biuro Projektu zlokalizowane jest w Małopolskim Związku Pracodawców Lewiatan pod adresem: Wielicka 181a, 30-663 Kraków, czynne jest od poniedziałku do piątku.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną spotkania osobiste są możliwe w uzgodnionej telefonicznie godzinie, z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości kontakt telefoniczny: +48 608 049 466, 12 294 06 03, 12 421

Dzień Otwarty Domów Seniora

24 lipca obchodzimy II Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Z tej okazji
Stowarzyszenie Prywatnych Domów Seniora i Opieki organizuje Dzień Otwarty Domów
Seniora. Zapraszamy do odwiedzin i wspólnego świętowanie Seniorów z całej
Małopolski wraz z rodzinami.
Dzień Otwarty ma przybliżyć ofertę świadczonej opieki i zabiegów dla osób starszych.
Chcemy, aby przyjechali do nas sami zainteresowani i osobiście zobaczyli miejsce, w którym
mogliby spędzić swoją drugą młodość. Będzie można spotkać się z obecnymi Mieszkańcami
domu, opiekunami, medykami i porozmawiać z nimi. Ale przede wszystkim będzie to okazja
do wspólnego świętowania Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych.
Listę małopolskich Domów Seniora, które zapraszają do siebie 24 lipca na Dzień Otwarty
Domów Seniora można znaleźć na stronie www.prywatnedomy.pl w zakładce aktualności.
Każdy małopolski Dom Seniora biorący udział w wydarzeniu przygotował szczególny
program. Wśród atrakcji mi.in. rodzinne pikniki, domowy poczęstunek, muzyka na żywo,
konkursy, pokazy mody czy warsztaty dla dużych i małych.
Warto wybrać swój Dom Seniora
Ponieważ to podmiot kształtujący przyjazne otoczenie osobom starszym. Pobyt w Domu
Seniora nie oznacza odizolowania Seniorów od ich rodzinnego środowiska. Stawiamy na
podtrzymywanie rodzinnych relacji. Bardzo zależy nam na aktywnym udziale osób starszych
w życiu społecznym uwzględniając przy tym ich potrzeby, prawa, możliwości i ograniczenia.
Oprócz standardowej opieki medycznej, zdrowej diety i szerokiej oferty zabiegów
rehabilitacyjnych Domy Seniora starają się zagwarantować podopiecznym także rozwój
duchowy np. podejmując współpracę z organizacjami religijnymi w szczególności
z lokalnymi parafiami. Współpracują także z instytucjami edukacyjnymi, turystycznymi,
sportowymi czy medycznymi. Dbają również o integrację z młodszym pokoleniem
zapraszając do współpracy szkoły i przedszkola i wspólnie organizując warsztaty.
Dom Seniora, jako pracodawca zawodów medycznych dba o wysoki standard poziomu
świadczonej opieki jak i kwalifikacje kadry personelu. Dlatego można śmiało powiedzieć, że
Domy Seniora są gwarantem bezpieczeństwa świadczonych usług dla Seniorów.

Zapraszamy do odwiedzin i wspólnego świętowania,

Stowarzyszenie Prywatnych Domów Seniora i Opieki

Adres: 30-318 Kraków | ul. Zagrody 20a
e-mail: biuro@prywatnedomy.pl | nr krs: 0000849259

zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski – które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. – czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy –  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

WAŻNE!!

 • Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy do 30 czerwca 2022 r. należy złożyć najpóźniej do 31 lipca 2022 r.

Ważne!

Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminu (po 31 lipca 2022 r.) pozostawia się bez rozpoznania.

 • Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy składa się w ciągu miesiąca od ostatniego dnia okresu, w którym zostało zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie.

Zatem, jeżeli osoba zapewniła zakwaterowanie i wyżywienie np. do 20 lipca 2022 r., to czas na złożenie wniosku ma tylko do 20 sierpnia 2022 r.

Ważne!

Wnioski złożone z uchybieniem terminu miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem pozostawia się bez rozpoznania.

Kto może ubiegać się o świadczenie pieniężne w kwocie 40 zł za osobę dziennie?

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy:

 • przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 • posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Za jaki okres przyznawane jest świadczenie?

Świadczenie jest przyznawane za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i  wyżywienia,
nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest wypłacane z dołu.

Przedłużenie okresu wypłaty świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł na okres dłuższy niż 120 dni może zostać przyznane za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia następującym obywatelom Ukrainy:

 • Osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji.
 • Osobom posiadającym dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.

Wówczas świadczenie przysługuje za ww. osoby niepełnosprawne, za osoby sprawujące nad nimi opiekę oraz za każde małoletnie dziecko tych osób.

 • Osobom, które ukończyły 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni).
 • Kobietom w ciąży.
 • Osobom wychowującym dziecko do 12 miesiąca życia.
 • Osobom samotnie sprawującym na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej dzieci.

Wówczas świadczenie przysługuje za ww. osoby oraz  za każde małoletnie dziecko tych osób.

 • Małoletnim, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnim, którzy przed przybyciem na terytorium RP byli umieszczeni w pieczy zastępczej.

Wówczas świadczenie przysługuje za małoletnich, za opiekunów tymczasowych oraz za  wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

Wnioskodawca do wniosku dołącza załącznik w formie karty osoby przyjętej do zakwaterowania (dla każdej osoby oddzielnie), gdzie wskazuje imię i nazwisko osoby oraz jej numer PESEL. Wnioskodawca we wskazanych polach zakreśla dni, w których zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie danej osobie. Oznacza to, że świadczenie będzie wypłacane za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia za dni minione, nie dłużej niż za okres 120 dni.

Ważne!

Świadczenie pieniężne przysługuje tylko w przypadku, kiedy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Przyznanie lub wypłata świadczenia pieniężnego może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, której dokonują upoważnieni pracownicy  Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju.

Dalszy ciąg realizacji projektu socjalnego "SENIORZY"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju realizuje projekt socjalny „SENIORZY” współfinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach programu Rozwój Pomocy Społecznej. W dniu 30 czerwca br. odbyło się kolejne spotkanie z dietetykiem. Podczas zajęć poruszone zostały tematy związane ze zdrowym stylem życia, żywieniem w  hipercholesterolemii, zaleceniami żywieniowymi   dla  osób z nadciśnieniem tętniczym jak również omówiono sposoby odżywiania zapobiegające powstawaniu chorób.  Natomiast w dniu 5 lipca br.  w Parku Zdrojowym rozpoczęły się zajęcia fitness.  Pomimo deszczowej pogody na placu ” Pod Grzybkiem” pojawiły się seniorki, które pod okiem instruktorki wykonywały ćwiczenia rozluźniająco-  rozciągające.

   

Świadczenie "Dobry Start" - dyżur eksperta

Informujemy, że od 1 lipca 2022 r. można składać wnioski o tzw. ” 300 plus” na wyprawkę szkolną. W ramach program rodzice – -bez względu na dochody_ mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup  wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.  Wniosek oświadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ( PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

W dniach 6 i 7 lipca br. oddział ZUS w Nowym Sączu organizuje dyżury telefoniczne dla rodziców.  Podczas dyżuru można będzie dowiedzieć się:

 • kto może złożyć wniosek o świadczenie 300 plus
 • co zrobić aby otrzymać wsparcie
 • jak złożyć wniosek

Dyżury odbędą się:

6 lipca ( środa) – dla obywateli Ukrainy

7 lipca ( czwartek) – dla obywateli Polski

w godzinach 9.00-11.00 pod numerem tel. 18 449-85-45

Przypominamy również, że codziennie można otrzymać pomoc w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze w godz. 7.00-18.00 tel: 22 560 16 00 lub mailowo: cot@zus.pl lub w palcówce ZUS, lub podczas e-wizyty w ZUS

Zmiana przepisów dotyczących wydania zgody na przedłużenie okresu wypłaty świadczenia z art.13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

Wskutek wprowadzenia nowych regulacji to gmina a nie jak do tej pory wojewoda może przedłużyć okres wypłaty świadczenia powyżej 120 dni podmiotowi, zapewniającemu zakwaterowanie i wyżywieni obywatelowi Ukrainy, który:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o którym mowa w art.5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558)
 • posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności,
 • ukończył 60 rok życia ( kobieta) i 65 rok życia ( mężczyzna)
 • jest kobieta w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia,
 • samotnie sprawuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci,
 • jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust 1 ustawy.
Następna strona »