AA+A++

Webinarium dla seniorów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. I edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji.

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 24 kwietnia 2024 roku (10:00-12:30).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=88338&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

Celem spotkania online (webinarium) jest zwiększanie świadomości seniorów i ich opiekunów w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe.
W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane przed webinarium, a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

 

Zał. 4 – Klauzula informacyjna dla uczestników i osób ich zgłaszających na seminaria w ramach projektu edukacyjnego CEDUR.docx

Zał. 1 – Program webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów – 24 kwietnia 2024 roku

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

                                                                       

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program adresowany  jest do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w  procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Gmina/powiat, przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby:
1) osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
3) osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju w 2024 r. obejmie wsparciem 45 osób z niepełnosprawnością.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 404 697,62 zł

Całkowita wartość: 404 697,62 zł

Zachęcamy do kontaktu osoby zainteresowane Programem – to pozwoli w przyszłości aplikować o środki na realizację Programu na kolejną edycję.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 26-80-482

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który jest adresowany do rodziców/opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy sprawują bezpośrednią opiekę i wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością.

W pierwszej kolejności wsparciem objęci będą członkowie rodziny lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą
z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatów terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

W ramach otrzymanego dofinansowania w roku 2024 z wsparcia w formie pobytu dziennego skorzysta 10 opiekunów osób z niepełnosprawnością .

Całkowita wartość: 69 215,16 zł

Wartość dofinansowania: 69 215,16 zł

Zachęcamy do kontaktu osoby zainteresowane Programem – to pozwoli w przyszłości aplikować o środki na realizację Programu na kolejną edycję.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 26-80-482

Wsparcie dla osób z dysfunkcja słuchu w ubieganiu się o dofinansowanie z programu "Czyste powietrze"

Przedstawiciele organizacji migam.org i www.pracabezbarier.eu  wspierających społeczność niesłyszących, informują o nowym projekcie wsparcia dla osób z dysfunkcją słuchu w ubieganiu się o dofinansowanie z programu ” Czyste powietrze” . Celem projektu jest ułatwienie dostępu do środków na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i zmianę źródeł ogrzewania.  Ww. organizacje oferują indywidualną asystę w procesie składania wniosków, w tym pomoc w zrozumieniu wymagań programu, doradztwo technologiczne oraz wsparcie w przygotowaniu wniosków.

Dyżur telefoniczny ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na dyżur telefoniczny w dniu 20 lutego 2024 r. (wtorek) w godz. 10.00-12.00

Numer telefonu: 18 449-85-45

Świadczenie wychowawcze 800+

 • komu przysługuje świadczenie 800+
 • jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie
 • jaki wniosek należy złożyć
 • w jaki sposób złożyć wniosek
 • jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o 800+

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością

 • komu przysługuje świadczenie
 • jak uzyskać świadczenie wspierające
 • kiedy będzie można złożyć wniosek o świadczenie wspierające do ZUS
 • jaka będzie wysokość świadczenia wspierającego
 • jak złożyć wniosek do ZUS

Webinarium dla seniorów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Bezpieczny senior – jak nie dać się oszukać
w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 22 stycznia 2024 roku (17:00-18:30).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=87425&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

Celem spotkania online (webinarium) jest przekazanie w przystępny sposób wiedzy na temat zagrożeń na rynku finansowym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe.
W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane przed webinarium, a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Zał. 1 – Program webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów – 22 stycznia 2024 roku

Zał. 4 – Klauzula informacyjna dla uczestników i osób ich zgłaszających na seminaria w ramach projektu edukacyjnego CEDUR.docx

 

DODATEK OSŁONOWY- EDYCJA 2024

Od 2 stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o dodatek osłonowy.

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 zł (gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca).
 2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę (gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).
 3. W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu członka rodziny przekracza ww. kryteria, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dochód ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku. Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

Ponieważ dodatek ma obowiązywać przez pół roku jego wysokość wyniesie połowę kwot, które obowiązywały w całym roku 2023 z uwzględnieniem waloryzacji o urzędowo potwierdzony wskaźnik inflacji w 2022 roku, który wyniósł 14,4 proc.

Ile wyniesie dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Za jaki okres przysługuje dodatek mieszkaniowy i kiedy jest wypłacany?
Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski składa się w terminie do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpoznawane. Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Informacja o przyznanym dodatku osłonowym

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Gdzie składać wniosek o wypłatę dodatku osłonowego?
Wnioski można składać:

 1. papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2 / Dział Świadczeń Rodzinnych , parter- pokój nr 2/  lub za pośrednictwem poczty.
 2. elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu  182680477, 182680476 lub osobiście w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju ul. Parkowa 2, Dział Świadczeń Rodzinnych, pokój nr 2 w godzinach pon. 8.00-17.00, wt.-czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00

wniosek_DO_

Godziny pracy OPS w okresie świąteczno-noworocznym

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w  Rabce-Zdroju uprzejmie informuje, iż w dniu 29 grudnia (piątek) 2023 roku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju będzie czynny do godz. 14:00. W dniu 08 stycznia (poniedziałek) 2023 r. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

Wigilia dla samotnych

W stołówce Szkoły Podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju odbyło się spotkanie wigilijne dla osób samotnych, zorganizowane przez burmistrza Leszka Świdra oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju. Obok burmistrza przy wigilijnym stole zasiedli m.in. ksiądz Krzysztof z parafii św. Teresy, radni miejscy oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1.

Zebranych gości przywitała kierownik OPS Barbara Łopata, życząc swoim podopiecznym zdrowych, ciepłych, spędzonych w serdecznej atmosferze Świąt Bożego Narodzenia. Życzenia wszystkim zebranym złożył burmistrz Leszek Świder. – Chciałbym złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, spokoju, odpoczynku, żebyście Państwo cało i zdrowo doczekali nowego roku, żeby nowy rok nie był gorszy, ale lepszy, przewidywalny. Żeby problemy, które się pojawią, udało się rozwiązać – życzył włodarz Rabki-Zdroju.

Harcmistrz Jacek Niziołek przekazał na ręce Barbary Łopaty Betlejemskie Światło Pokoju – jako znak pokoju, symbol braterstwa oraz wzajemnego zrozumienia i pojednania. Tegoroczna sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju odbywa się pod hasłem „Czyńmy pokój”. Następnie głos zabrał ksiądz Krzysztof, rozpoczynając od wspólnej modlitwy i po pobłogosławieniu posiłku wszyscy przystąpili do składania sobie życzeń łamiąc się przy tym opłatkiem.

Po posiłku odbył się koncert kolęd w wykonaniu Magdaleny Drzyzgi, byłej dyrektor Przedszkola w Chabówce oraz pracowników OPS.

Na wigilijną wieczerzę zaproszono 105 osób, które ugoszczono czerwonym barszczem z uszkami, smażoną rybą z surówką i ziemniakami, ciastem oraz kompotem. Wszystkie osoby samotne biorące udział w spotkaniu otrzymały zakupiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju słodki upominek i artykuły żywnościowe. Nie zapomniano również o osobach chorych, które nie mogły przyjść na spotkanie. Im świąteczna wieczerza dostarczona została do domu. Osoby, które miały trudności z powrotem do miejsca zamieszkania, zostały odwiezione do swojego miejsca zamieszkania przez pracowników Straży Miejskiej.

Jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny


Zadanie finansowane z Fundusz Pracy

Rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”

Dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla Asystentów rodziny oraz kosztów zatrudnienia asystenta za miesiąc listopad i grudzień w roku 2023 w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ogłoszonego na rok 2023.

 

Kwota dofinansowania: 10 858,13 zł, w tym:

– 2 000 zł  na dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia, który przysługuje asystentowi rodziny, zatrudnionemu w gminie na dzień ogłoszenia rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”, tj. 22 listopada 2023 roku,

– 8 858,13 zł na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny za okres listopad-grudzień 2023 r.

Całkowita wartość zadania: 10 858,13 zł

Krótki opis zadania: Wojewoda przyznaje beneficjentowi środki finansowe z Funduszu PracyCelem przyznania środków jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet i rodzin „Za życiem”.

« Poprzednia stronaNastępna strona »