AA+A++
» O OPS

O OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju jest jednostką organizacyjną gminy, powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej, bądź innych ustaw, a także rządowych programów pomocy społecznej.

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

Główne cele pomocy społecznej:

 

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie (w miarę możliwości) do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej (dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,

 

Ośrodek ponadto realizuje zadania w zakresie:

 

 • dodatków mieszkaniowych,
 • świadczeń rodzinnych,
 • funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenia rodzicielskiego,
 •  dodatku osłonowego,
 •  Karty Dużej Rodziny.
 • programu rządowego Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością
 • programu rządowego  Opieka wytchnieniowa
 • realizacji projektów socjalnych