AA+A++

Przypominamy o trwającym naborze wniosków gmin o dotację celową na lata 2024-2026 w ramach Zadania „Małopolska Niania 3.0”.

Zadanie „Małopolska Niania 3.0” polega na udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom z przeznaczeniem na wsparcie rodziców dzieci w wieku do lat 3 w formie świadczenia pieniężnego na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani.

Nabór wniosków
gmin o dotację prowadzony jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w sposób ciągły od dnia 22.02.2024 r.

Zachęcamy do złożenia wniosku w pierwszym etapie naboru, tj. do 31.03.2024 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie bowiem możliwość wstrzymania lub zakończenia naboru, w szczególności w przypadku, gdy pula środków przewidziana do wykorzystania na dany rok, bądź na całość Zadania zostanie rozdysponowana.

Wypełniony na dołączonym do niniejszego maila formularzu i podpisany przez osoby uprawnione Wniosek o przyznanie gminie dotacji należy złożyć:
1)    za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków
lub
2)    osobiście – w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków – w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
lub
3)    elektronicznie – za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem: https://epuap.gov.pl/ skrzynka podawcza Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa– klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/ropskrakow – z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego i oznaczeniem w temacie: „Wniosek-Małopolska Niania 3.0”.

UWAGA! Wniosek złożony drogą elektroniczną musi zostać przesłany w formacie .pdf i podpisany elektronicznie (tj. przy użyciu podpisu kwalifikowanego) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu gminy. Skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym.

Ze względu na formuły obliczeniowe ułatwiające kalkulację wydatków zaleca się, aby wniosek został sporządzony i zapisany najpierw w pliku excel, a następnie zapisany w formacie .pdf i przekazany do podpisu.
Rekomenduje się, aby niezależnie od wybranego sposobu złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 1-3), wypełniony plik excel został dodatkowo przekazany na adres e-mail: niania@rops.krakow.pl lub na adres skrzynki ePUAP, o której mowa wyżej. Przesłanie wniosku wyłącznie w pliku excel lub wyłącznie na adres e-mail nie będzie uznane za jego złożenie.

Szczegółowe informacje nt. prowadzonego naboru zamieszczone są na stronie internetowej ROPS w zakładce Małopolska Niania: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania/aktualnosci

Informacje dot. realizacji Zadania można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Działu Małopolska Niania:
– osobiście – w siedzibie ROPS w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32
– dzwoniąc pod nr telefonu: 12 422 06 36 wew. 23 lub 698 897 002
– pisząc na adres e-mail: niania@rops.krakow.pl