AA+A++

Informujmy, że 7 czerwca 2024 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk 342), która weszła w życie 1 lipca 2024 r. Ustawa przewiduje istotne zmiany w systemie wsparcia dla obywateli Ukrainy tj:

  • legalność pobytu obywateli Ukrainy w Polsce została przedłużona do 30 września 2025 r., jednak  zmianie uległ sposób ustalania sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej. Od 1 lipca 2024 r. sytuacja ta ustalana będzie na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania osoby/ rodziny ubiegającej się o pomoc. Informujemy, iż obywatele Ukrainy ubiegający się o pomoc na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, mają obowiązek przedłożenia przetłumaczonych na język polski dokumentów/dowodów potwierdzających dane zawarte w wywiadzie środowiskowym.
  • uchylenie podstawy do uzyskania przez obywatela Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe od dnia 1 lipca 2024 r.  Ustawa wprowadza w art. 20 przepis przejściowy dający możliwość przyznania świadczeń osobom uprawnionym na podstawie art. 31 ustawy jeśli postępowania o te świadczenia zostały wszczęte przed dniem wejścia
    w życie ustawy zmieniającej.
  • uchylenie art. 13 ustawy pomocowej, dotyczącego przyznawania świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Według przepisów ustawy, świadczenie pieniężne będzie można przyznać za okres do dnia 30 czerwca 2024 r. Wniosek należy złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, nie później niż do dnia 31 lipca 2024 r.