AA+A++
» zespół interdyscyplinarny

zespół interdyscyplinarny

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej na terenie Gminy Rabka - Zdrój działa Zespół Interdyscyplinarny złożony z przedstawicieli instytucji i organizacji działających na terenie gminy Rabka-Zdrój. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:  Ośrodka Pomocy Społecznej,  Komisariatu Policji, Miejskiej  Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkół Podstawowych,  Szpitala Miejskiego, Pielęgniarek środowiskowych,  Centrum Zdrowia Psychicznego, Kuratorów sądowych.

 

Zadaniem Zespołu jest w szczególności:

 

1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

6) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

7) monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;

8) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;

10) składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia.

 

W celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej powołuje się grupę diagnostyczno-pomocową.