AA+A++
» świadczenia „dobry start” 300+

świadczenia „dobry start” 300+

 

Informacja dotycząca rządowego programu „Dobry Start” jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” składa się od dnia 1lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzi
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek i załączniki do wniosku składane są wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą:

1)profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

2)systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną, spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

3)systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.