AA+A++
» Programy rządowe

Programy rządowe

2024 rok

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program Rządowy „Posiłek w Szkole i Domu” Na Lata 2024-2028

 Wartość dofinansowania               89 548,00 zł

Całkowita wartość w roku 2024   154 190,00 zł

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1. 200,00 zł co stanowi 200 % sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8   ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

W sytuacji braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku lub gdy zapewnienie pomocy w tej formie jest nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną można udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 1 552, 00 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 1 200,00 zł w przypadku osób w rodzinie.

Data podpisania umowy: Styczeń 2024 r.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na rok 2024

 Wartość dofinansowania  142 019,00 zł.

Całkowita wartość: 1 280 084,00 zł

Rodzaj dotacji budżetowej: dotacja celowa w wysokości 142 019,00 zł w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań o których mowa art. 17 ust.1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej tj.  utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji następujących zadań:

Data podpisania umowy o dofinansowanie:  Luty 2024 r.

ZADANIE FINANSOWANE  ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program  „Program Asystent osobisty osoby Z niepełnosprawnością dla jednostek samorządu terytorialnego”- edycja 2024

Całkowity koszt zadania w 2024 r.404 697,62 zł

 Koszt dofinansowania zadania w roku 2024 –  404 697,62 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne). Rola asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej ma polegać na: • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe), • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji, • w załatwianiu spraw urzędowych, • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
• w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
• w wykonywaniu czynności dnia codziennego (w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej)

Data podpisania umowy: Luty 2024 r.

ZADANIE FINANSOWANE  ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program  „Program Opieka wytchnieniowa dla jednostek samorządu terytorialnego”- edycja 2024

Całkowity koszt zadania w 2024 r.69 215,16 zł

Koszt dofinansowania zadania w roku 2024 –  69 215,16 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw

Data podpisania umowy: Marzec 2024 r.

2023 rok

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na rok 2023

 Wartość dofinansowania  130 656,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 1 169 751,27 zł

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań o których mowa art. 17 ust.1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej tj.  utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji następujących zadań:

ZADANIE FINANSOWANE  ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program  „Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

Całkowity koszt zadania w 2023 r.233 382,87  zł

 Koszt dofinansowania zadania w roku 2023 –  233 382,87  zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne). Rola asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej ma polegać na: • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe), • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji, • w załatwianiu spraw urzędowych, • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
• w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
• w wykonywaniu czynności dnia codziennego (w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej)

ZADANIE FINANSOWANE  ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program  „Program Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

Całkowity koszt zadania w 2023 r.59 001,79 zł

Koszt dofinansowania zadania w roku 2023 –  59 001,79 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program Rządowy „Posiłek w Szkole i Domu” Na Lata 2019-2023

 Wartość dofinansowania                193 256,00 zł

Całkowita wartość w roku 2023   261 180,00 zł

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 200,00 zł co stanowi 200% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8   ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

W sytuacji braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku lub gdy zapewnienie pomocy w tej formie jest nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną można udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 1 552, 00 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 1 200,00 zł w przypadku osób w rodzinie.

2022 R.

ZADANIE DOFINANSOWANO Z FUNDUSZU PRACY

Dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w roku 2022

Wartość dofinansowania:  3 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 3 750,00 zł

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin. Dodatek do wynagrodzenia przysługuje asystentowi rodziny, który na dzień ogłoszenia „Programu asystent rodziny na rok 2021” pracował na stanowisku asystenta rodziny, proporcjonalnie do wymiaru etatu. Dodatki są formą docenienia wysiłku i zaangażowania asystentów rodziny w wykonywanie swoich zadań na rzecz rodzin z dziećmi.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program Rządowy „Posiłek w Szkole i Domu” Na Lata 2019-2023

 Wartość dofinansowania                82 926,00 zł

Całkowita wartość w roku 2022   142 533,00 zł

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8   ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

W sytuacji braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku lub gdy zapewnienie pomocy w tej formie jest nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną można udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 1 164, 00 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 900,00 zł w przypadku osób w rodzinie.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na rok 2022

 Wartość dofinansowania  107 468,00 zł.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań o których mowa art. 17 ust.1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej tj.  utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji następujących zadań:

.

FINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program  „Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

Całkowity koszt dofinansowania zadania w roku 2022   114 547,67  zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70 proc. uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi
z mobilnością i komunikacją. Rola asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej ma polegać na: • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia
i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe), • w zakupach,
z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji, • w załatwianiu spraw urzędowych, • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
• w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
• w wykonywaniu czynności dnia codziennego (w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej)

FINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program  „Program Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

Całkowity koszt dofinansowania zadania w roku 2022   46 524,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw

2021 R.

ZADANIE DOFINANSOWANO Z FUNDUSZU PRACY

Dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w roku 2021

Wartość dofinansowania:  2 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 2 501,10 zł

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin. Dodatek do wynagrodzenia przysługuje asystentowi rodziny, który na dzień ogłoszenia „Programu asystent rodziny na rok 2021” pracował na stanowisku asystenta rodziny, proporcjonalnie do wymiaru etatu. Dodatki są formą docenienia wysiłku i zaangażowania asystentów rodziny w wykonywanie swoich zadań na rzecz rodzin z dziećmi.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program Rządowy „Posiłek w Szkole i Domu” Na Lata 2019-2023

 Wartość dofinansowania              103 213,00 zł

Całkowita wartość w roku 2021   201 367,00 zł

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8   ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

W sytuacji braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku lub gdy zapewnienie pomocy w tej formie jest nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną można udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 1 051,50 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 792 zł w przypadku osób w rodzinie.

.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na rok 2021

 Wartość dofinansowania  177 313,72 zł.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań o których mowa art. 17 ust.1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej tj.  utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji następujących zadań:

.

FINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

Całkowity koszt dofinansowania zadania w roku 2021   44 200,00  zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70 proc. uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi
z mobilnością i komunikacją. Rola asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej ma polegać na: • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia
i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe), • w zakupach,
z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji, • w załatwianiu spraw urzędowych, • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
• w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
• w wykonywaniu czynności dnia codziennego (w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej)

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program  „Realizacja programu w zakresie rozwoju pomocy społecznej”- edycja 2021

Wartość dofinansowania                          45 696,00 zł
Całkowity koszt zadania w roku 2021   55 620,00 zł

Celem programu jest dofinansowanie utrzymanie Ośrodka umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług zgodnie z opisem zadań tj. realizacji poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego dla mieszkańców Gminy Rabka-Zdrój w szczególności klientów pomocy społecznej. Pomoc prawna dla pracowników Ośrodka.

 

2020 R.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program rządowy „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023

Wartość dofinansowania                          138 453,30 zł
Całkowity koszt zadania w roku 2020   180 391,70 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej
na rok 2020

Kwota  dofinansowania  122 604,00 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020

Wartość dofinansowania  9 246,08 zł

Całkowity koszt zadania w roku 2020   11 557,58 zł

Celem programu „Wspieraj seniora na rok 2021”  jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zarażenia się  COVID-19. W szczególnych przypadkach pomoc udzielana może być również seniorom poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

FINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2020

Całkowity koszt dofinansowania zadania w roku 2020      39 936,68 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata dodatku na pracownika socjalnego realizującego prace socjalną
w środowisku w roku 2020

Wartość dofinansowania 17 138,00 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program  „Realizacja programu w zakresie rozwoju pomocy społecznej”- edycja 2020

Wartość dofinansowania                38 091,66 zł
Całkowity koszt zadania w roku 2021   47 614,57 zł

2019

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program rządowy „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023

Wartość dofinansowania                144 245,36 zł

Całkowity koszt zadania w roku 2019   189 636,00 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej
na rok 2019

Kwota  dofinansowania  124 591, 78 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program  „Asystent rodziny oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”- edycja 2019

Wartość dofinansowania                6 344, 12 zł

Całkowity koszt zadania w roku 2019      24 471,00 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata dodatku na pracownika socjalnego realizującego prace socjalną
w środowisku w roku 2019

Wartość dofinansowania 20 229, 00 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program  „Realizacja programu w zakresie rozwoju pomocy społecznej”- edycja 2019

Wartość dofinansowania                17 547,60 zł

Całkowity koszt zadania w roku 2019   21 931,50 zł

2018

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wieloletni Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Wartość dofinansowania                152 868,88 zł

Całkowity koszt zadania w roku 2018   216 110,75 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej
na rok 2018

Kwota  dofinansowania  116 019,00 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej –
wypłata dodatku na pracownika socjalnego realizującego prace socjalną
w środowisku w roku 2018

Wartość dofinansowania 21 394, 00 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program  „Realizacja programu w zakresie rozwoju pomocy społecznej”- edycja 2018

Wartość dofinansowania                13 481,60 zł
Całkowity koszt zadania w roku 2018   16 852,00 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program  „Asystent rodziny oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”- edycja 2018

Wartość dofinansowania                1 527,78 zł

Całkowity koszt zadania w roku 2018      21 847,56 zł

2017

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wieloletni Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Wartość dofinansowania             153 546,48 zł

Całkowity koszt zadania w roku 2017   230 137, 25 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej
na rok 2017

Kwota  dofinansowania  77 867,00 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata dodatku na pracownika socjalnego realizującego prace socjalną
w środowisku w roku 2017

Wartość dofinansowania 19 765,30 zł

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program  „Asystent rodziny oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”- edycja 2017

Wartość dofinansowania                2 832, 64 zł

Całkowity koszt zadania w roku 2017      22 530,70 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program  „Realizacja programu w zakresie rozwoju pomocy społecznej”- edycja 2018

Wartość dofinansowania                45 857,00 zł

Całkowity koszt zadania w roku 2017      57 322, 00 zł

2016

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wieloletni Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Wartość dofinansowania              153 620,87 zł
Całkowity koszt zadania w roku 2016   235 178,70 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej
na rok 2016

Kwota  dofinansowania  79 363,00 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata dodatku na pracownika socjalnego realizującego prace socjalną
w środowisku w roku 2016

Wartość dofinansowania 19 324,82 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program  „Asystent rodziny oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”- edycja 2016

Wartość dofinansowania                14 118, 52 zł
Całkowity koszt zadania w roku 2016      17 648,16 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 Program  „Dofinansowanie utrzymania OPS w celu rozwoju pracy socjalnej opartych o realizacje kontaktów socjalnych”- 2016

Wartość dofinansowania                1 656,00 zł

Całkowity koszt zadania w roku 2016      2 070,00 zł