AA+A++

                                                                       

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program adresowany  jest do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w  procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Gmina/powiat, przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby:
1) osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
3) osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju w 2024 r. obejmie wsparciem 45 osób z niepełnosprawnością.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 404 697,62 zł

Całkowita wartość: 404 697,62 zł

Zachęcamy do kontaktu osoby zainteresowane Programem – to pozwoli w przyszłości aplikować o środki na realizację Programu na kolejną edycję.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 26-80-482