AA+A++
» powody udzielania pomocy

powody udzielania pomocy

KRYTERIA

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa,
 1. sieroctwa,
 2. bezdomności,
 3. bezrobocia,
 4. niepełnosprawności,
 5. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 6. przemocy w rodzinie,

a)     potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,

 1. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 2. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 3. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 4. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 5. alkoholizmu lub narkomanii,
 6. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 7. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom w przypadku występowania jednej z powyższych okoliczności, a których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł
 1. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł

Przy ustalaniu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych pomocy społecznej przyjmuje się dochody (netto) osoby zainteresowanej i jej rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku do ośrodka pomocy społecznej, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.