AA+A++
» koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego to regulacje prawne, które uzupełniają prawo wewnętrzne danego państwa, chroniąc osoby wykonujące pracę za granicą przed utratą ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego. Regulacje te - poprzez zapewnienie harmonijnego współistnienia systemów zabezpieczenia społecznego poszczególnych państw - służą ochronie interesów osób przemieszczających się w celu podejmowania zatrudnienia i posiadających okresy zatrudnienia przebyte na terytorium różnych państw.

Jeśli osoba składająca wniosek lub członek rodziny w tym współmałżonek lub drugi rodzic przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami właściwemu wojewodzie w celu jego rozpatrzenia i ustalenia czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Ma to na celu uniknięcie niedopuszczalnej w przepisach unijnych sytuacji pobierania przez tą samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE, EOG lub Szwajcarii jednocześnie.

Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za granicą.

 

Instytucją realizującą zadania z tego zakresu w województwie małopolskim jest Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Plac na Stawach 3, tel. 12 430 29 73

w związku z powyższym:

  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze, lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie. Wojewoda ustala, czy w przekazanej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W przypadku gdy wojewoda, ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, ustala prawo do świadczenia wychowawczego.
  • W przypadku przebywania osoby lub członka rodziny tej osoby w dniu przyznania świadczenia wychowawczego lub po tym dniu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy występuje do wojewody o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W przypadku gdy wojewoda, ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy uchyla prawo do świadczenia wychowawczego za okres, w którym osoba podlega ustawodawstwu w zakresie świadczeń na rodzinę w innym państwie, w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE lub EOG i złoży tam wniosek o świadczenie wychowawcze, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego wojewodę w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Mechanizm ten ma na celu uniknięcie jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

 

Pytania w sprawie koordynacji i  wniosków przekazanych do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego prosimy kierować do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie została wprowadzona następująca metoda uzyskiwania informacji :

  1.  Wnioskodawcy są informowani o możliwości uzyskania wszystkich informacji o potrzebnych dokumentach i pomocy urzędników przy kompletowaniu dokumentacji i/lub uzupełnianiu wniosków w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej lub w Urzędach Gmin. Wnioskodawcy nie są wzywani do złożenia wyjaśnień i/lub osobistego stawiennictwa w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Zebranie całości dokumentacji na etapie składania wniosku w gminie spowoduje, że wniosek jest rozpatrywany sprawniej, bez prowadzenia dodatkowej korespondencji w sprawie.  Informację o stanie sprawy o ustalenie koordynacji można uzyskać za pomocą formularza kontaktowego  znajdującego się na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
    Uruchomiona jest specjalna infolinia dla wnioskodawców nr tel. 12 430 29 73. Po podaniu numeru pesel można będzie uzyskać informacje o dacie wpływu wniosku, statusie sprawy oraz lokalizacji wpływu wniosku. Infolinia umożliwia uzyskanie informacji dla Mieszkańców całej Małopolski.
  2. W razie potrzeby osobistego kontaktu pracownicy Wojewody przyjmują wnioskodawców w Krakowie Plac na Stawach 3

– w poniedziałki w godz. 14.00 – 17.00
– od wtorku do piątku w godz.8.00 – 11.00

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-500-dla-obywateli-polskich-zamieszkujacych-z-cala-rodzina-na-terytorium-innego-panstwa-ue-eog-szwajcarii-lub-innych-panstw-spoza-ue

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus-w-unii-europejskiej