AA+A++
» Klauzula RODO

Klauzula RODO

Klauzula informacyjna dla Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Realizując obowiązki nałożone art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobo­wych - zwanego dalej ”RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju,
  Parkowa 2 34‑700 Rabka-Zdrój, zwany dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.: 18 2679868,
  ad­res e‑mail: ops.rabka@pro.onet.pl;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych e‑mail: ochronadanych@trzypszczoly.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i c oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO oraz na podstawie innych przepisów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej klauzuli informacyjnej.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 5. a) organy, do których w Państwa imieniu administrator będzie kierował korespondencje,
  b) organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy admini­stracji publicznej;
 6. c) podmioty, które wykonują usługi dla Administratora danych w drodze umowy
  powierze­nia przetwarzania danych, w szczególności dotyczy to usług informatycznych oraz do­radczych, w tym usług prawnych oraz IOD.
 7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez czas określony przepisami prawa,
  w szczególności na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju;
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych oraz prawo do ich
  sprostowa­nia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesie­nia sprzeciwu wyłącznie na zasadach określonych w RODO (biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa); w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiadają Państwo prawo wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem prze­twarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; posiadają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji świadczeń, o którą Państwo wnioskują.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.