AA+A++
» Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe

dodatek mieszkaniowy

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r.  o dodatkach mieszkaniowych uprawnienia do dodatków mieszkaniowych przysługują osobom spełniającym równocześnie trzy następujące kryteria:

1.    Posiadają tytuł prawny do zajmowanego mieszkania lub oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.  Oznacza to, że o dodatek mieszkaniowy mogą starać się następujące osoby:

 • najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych,
 • osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

2.     Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym.              

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

3.    Zajmowany lokal mieszkalny nie jest za duży w stosunku do liczby osób tzn. jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywna powierzchnia w przeliczeniu na członków nie może przekraczać:

 • 35m² – dla 1 osoby
 • 40m² – dla 2 osób
 • 45m² – dla 3 osób
 • 55m² – dla 4 osób
 • 65m² – dla 5 osób
 • 70m² – dla 6 osób, w razie zamieszkiwania większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię o 5m².

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m², jeśli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeśli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr  1 do rozporządzenia (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych),
 • deklaracje o wysokości dochodów gospodarstwa domowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr  2 do rozporządzenia”.
 • przydział lokalu mieszkaniowego, umowę najmu, akt własności mieszkania lub domu jednorodzinnego, w przypadku domu jednorodzinnego zaświadczenie o wielkości i wyposażeniu,
 • aneks czynszowy, w przypadku domu jednorodzinnego rachunki za wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 • zaświadczenie o dochodach z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
 • decyzje z ZUS o pobieraniu renty lub emerytury lub odcinki za ostatnie 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku,
 • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, płatnej praktyce lub pobieraniu stypendium,
 • jeśli osoba będzie starała się o ryczałt z tytułu braku centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu przewodowego – rachunek za prąd,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rodzaju prowadzenia działalności i formie opodatkowania,
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego zaświadczenie o wielkości gospodarstwa z Urzędu Miasta i Gminy.

Źródło:

1.       ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r.
2.      Rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych z dnia 28 grudnia 2001 r..

DRUKI

zaświadczenie o dochodach

wniosek do dodatku mieszkaniowego

deklaracja