AA+A++
» dodatki energetyczne

dodatki energetyczne

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, złożone w terminie od dnia 04.01.2022 r. do 31.12.2022 r. będą pozostawiane bez rozpoznania, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1).

 

Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy od 1 stycznia 2014 r. mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny to zadanie z zakresu administracji rządowej i wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Jednocześnie nastąpiła zmiana w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych w art. 3 ust. 3, określająca, że dodatek energetyczny nie będzie wliczany do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.

Zgodnie z art.3, pkt. 13 ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, dodatek energetyczny przysługuję odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie:

  • której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach   mieszkaniowych;
  • która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
  • która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2017r. wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. wynosi:

  • 11,22 zł/miesiąc – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
  • 15,58 zł/miesiąc – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
  • 18,70 zł/miesiąc – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wymagane dokumenty:

1) wniosek o przyznanie dodatku energetycznego;

2) kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarta  z przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu);

Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek jest wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany jest do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Źródło: ustawa prawo energetyczne 10 kwietnia 1997 r.

 

DRUK WNIOSKU

DODATEK ENERGETYCZNY - WNIOSEK