AA+A++
» Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

Co to jest dodatek węglowy?

Dodatek węglowy został wprowadzony mocą ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku. To jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3000,00 zł mające zrekompensować wzrost cen węgla i uchronić obywateli przed ubóstwem energetycznym.

Komu przysługuje dodatek na węgiel po zmianie?

Po nowelizacji ustawy o dodatku węglowym dofinansowanie to otrzymają gospodarstwa domowe w myśl zasady „jeden dodatek węglowy na jeden adres”. Wszystkim gospodarstwom domowym zamieszkującym pod tym samym adresem przysługuje tylko jeden dodatek węglowy.

W pierwotnej wersji ustawy obowiązywała zasada jednego dodatku na jedno gospodarstwo domowe, jednak w wyniku „mnożenia” się liczby odrębnych gospodarstw domowych w tym samym budynku, podjęta została decyzja o doprecyzowaniu tego zapisu ustawowego.

Ponadto dodano przepis obligujący do pozostawienia wniosków bez rozpoznania. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Kto może złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3000 zł przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest:

– zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Ponadto bezwzględnym warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie jednego z powyższych źródeł ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności.

Zmiana deklaracji w CEEB w celu otrzymania dodatku węglowego

Zatem wnioskodawca, który po 11 sierpnia 2022 r. zgłosił jedno z powyższych źródeł ciepła będzie mógł ubiegać się o dodatek węglowy tylko wtedy, gdy wpis ten lub zgłoszenie dokonane było po raz pierwszy.

Weryfikacja wniosku o dodatek węglowy

W nowelizacji ustawy o dodatku węglowym dodano zapis umożliwiający weryfikację złożonego wniosku o dodatek węglowy. W przypadku wątpliwości dotyczących gospodarstwa domowego wnioskodawcy wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie mógł przeprowadzić wywiad środowiskowy. Wnioskujący musi uprzednio wyrazić zgodę na tę formę kontroli. Jeśli się nie zgodzi na wywiad środowiskowy, wówczas stanowić to będzie podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

Ponadto organ będzie mógł ustalić stan faktyczny m.in. na podstawie:

1) informacji wynikających z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) informacji uzyskanych w związku z postępowaniem o przyznanie:

  1. a) świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
  2. b) świadczenia wychowawczego,
  3. c) dodatku osłonowego,
  4. d) dodatku mieszkaniowego,

3) danych zgromadzonych w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

Co z wnioskami o dodatek węglowy złożonymi do 20 września br.?

Już złożone wnioski o dodatek węglowy gmina rozpatrzy według nowych przepisów. Nie trzeba składać nowego formularza.

Kiedy będzie wypłacany dodatek węglowy?

Mocą znowelizowanych przepisów organ ma obecnie dwa miesiące na rozpatrzenie wniosku i wypłatę tego dodatku licząc od dnia złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W pierwotnej wersji czas ten wynosił miesiąc.

Dwumiesięczny termin rozpatrzenia wniosków o dodatek węglowy obowiązuje również względem wniosków złożonych od 17 sierpnia 2022 r. do dnia wejścia w życie nowelizacji.

Do kiedy można składać wnioski?

Wniosek o dodatek węglowy można składać do dnia 30 listopada 2022 roku. Należy to zrobić na wzorze udostępnionym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.