AA+A++
» Dodatek osłonowy 2024

Dodatek osłonowy 2024

Dodatek osłonowy to świadczenie mające stanowić wsparcie dla gospodarstw domowych. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek o dodatek osłonowy.

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodu.

Zgodnie z ustawą dodatkowe świadczenie pieniężne będzie przysługiwało:

  1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie  przekracza kwoty 2100 zł,
  2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny. W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony wniosek.

 

Dodatek osłonowy – jak wyliczyć dochód

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są: przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotnedochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznychdochody z gospodarstwa rolnegodochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.

 

Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w przypadku wniosku za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożonego do 30 kwietnia 2024 r., są dochody osiągnięte w 2022 r.

 

Dodatek osłonowy – ile wyniesie

Dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wynosi:

*Kwota dofinansowania uzależniona jest od źródła ogrzewania. Wyższą kwotę świadczenia otrzymają osoby, których głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest  kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496).

 

Dodatek osłonowy – jak będzie wypłacany

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. będzie wypłacany jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego już wymagają jej wydania.