AA+A++
» Mieszkanie chronione

Mieszkanie chronione

Mieszkanie chronione jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Zgodnie z przepisami ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany w szczególności osobom rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych określa rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniu chronionym.

Na terenie Gminy Rabka - Zdrój zostało utworzone mieszkanie chronione w lokalu budynku Przedszkola w Chabówce.

Procedura związana z umieszczeniem osoby/rodziny w mieszkaniu chronionym w załączeniu.

PROCEDURA MIESZKANIE CHRONIONE