AA+A++
» Programy rządowe

Programy rządowe

2021

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program Rządowy „Posiłek w Szkole i Domu” Na Lata 2019-2023

 Wartość dofinansowania              103 213,00 zł

Całkowita wartość w roku 2021   201 367,00 zł

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8   ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

W sytuacji braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku lub gdy zapewnienie pomocy w tej formie jest nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną można udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 1 051,50 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 792 zł w przypadku osób w rodzinie.

.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na rok 2021

 Wartość dofinansowania  177 313,72 zł.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań o których mowa art. 17 ust.1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej tj.  utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji następujących zadań:

.

FINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

Całkowity koszt dofinansowania zadania w roku 2021   44 200,00  zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70 proc. uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi
z mobilnością i komunikacją. Rola asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej ma polegać na: • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia
i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe), • w zakupach,
z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji, • w załatwianiu spraw urzędowych, • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
• w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
• w wykonywaniu czynności dnia codziennego (w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej)

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program  „Realizacja programu w zakresie rozwoju pomocy społecznej”- edycja 2021

Wartość dofinansowania                          45 696,00 zł
Całkowity koszt zadania w roku 2021   55 620,00 zł

Celem programu jest dofinansowanie utrzymanie Ośrodka umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług zgodnie z opisem zadań tj. realizacji poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego dla mieszkańców Gminy Rabka-Zdrój w szczególności klientów pomocy społecznej. Pomoc prawna dla pracowników Ośrodka.

 

2020

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program rządowy „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023

Wartość dofinansowania                          138 453,30 zł
Całkowity koszt zadania w roku 2020   180 391,70 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej
na rok 2020

Kwota  dofinansowania  122 604,00 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020

Wartość dofinansowania  9 246,08 zł

Całkowity koszt zadania w roku 2020   11 557,58 zł

Celem programu „Wspieraj seniora na rok 2021”  jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zarażenia się  COVID-19. W szczególnych przypadkach pomoc udzielana może być również seniorom poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

FINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2020

Całkowity koszt dofinansowania zadania w roku 2020      39 936,68 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata dodatku na pracownika socjalnego realizującego prace socjalną
w środowisku w roku 2020

Wartość dofinansowania 17 138,00 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program  „Realizacja programu w zakresie rozwoju pomocy społecznej”- edycja 2020

Wartość dofinansowania                38 091,66 zł
Całkowity koszt zadania w roku 2021   47 614,57 zł

2019

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program rządowy „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023

Wartość dofinansowania                144 245,36 zł

Całkowity koszt zadania w roku 2019   189 636,00 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej
na rok 2019

Kwota  dofinansowania  124 591, 78 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program  „Asystent rodziny oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”- edycja 2019

Wartość dofinansowania                6 344, 12 zł

Całkowity koszt zadania w roku 2019      24 471,00 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata dodatku na pracownika socjalnego realizującego prace socjalną
w środowisku w roku 2019

Wartość dofinansowania 20 229, 00 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program  „Realizacja programu w zakresie rozwoju pomocy społecznej”- edycja 2019

Wartość dofinansowania                17 547,60 zł

Całkowity koszt zadania w roku 2019   21 931,50 zł

2018

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wieloletni Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Wartość dofinansowania                152 868,88 zł

Całkowity koszt zadania w roku 2018   216 110,75 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej
na rok 2018

Kwota  dofinansowania  116 019,00 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej –
wypłata dodatku na pracownika socjalnego realizującego prace socjalną
w środowisku w roku 2018

Wartość dofinansowania 21 394, 00 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program  „Realizacja programu w zakresie rozwoju pomocy społecznej”- edycja 2018

Wartość dofinansowania                13 481,60 zł
Całkowity koszt zadania w roku 2018   16 852,00 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program  „Asystent rodziny oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”- edycja 2018

Wartość dofinansowania                1 527,78 zł

Całkowity koszt zadania w roku 2018      21 847,56 zł

2017

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wieloletni Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Wartość dofinansowania             153 546,48 zł

Całkowity koszt zadania w roku 2017   230 137, 25 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej
na rok 2017

Kwota  dofinansowania  77 867,00 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata dodatku na pracownika socjalnego realizującego prace socjalną
w środowisku w roku 2017

Wartość dofinansowania 19 765,30 zł

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program  „Asystent rodziny oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”- edycja 2017

Wartość dofinansowania                2 832, 64 zł

Całkowity koszt zadania w roku 2017      22 530,70 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program  „Realizacja programu w zakresie rozwoju pomocy społecznej”- edycja 2018

Wartość dofinansowania                45 857,00 zł

Całkowity koszt zadania w roku 2017      57 322, 00 zł

2016

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wieloletni Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Wartość dofinansowania              153 620,87 zł
Całkowity koszt zadania w roku 2016   235 178,70 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej
na rok 2016

Kwota  dofinansowania  79 363,00 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata dodatku na pracownika socjalnego realizującego prace socjalną
w środowisku w roku 2016

Wartość dofinansowania 19 324,82 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program  „Asystent rodziny oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”- edycja 2016

Wartość dofinansowania                14 118, 52 zł
Całkowity koszt zadania w roku 2016      17 648,16 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 Program  „Dofinansowanie utrzymania OPS w celu rozwoju pracy socjalnej opartych o realizacje kontaktów socjalnych”- 2016

Wartość dofinansowania                1 656,00 zł

Całkowity koszt zadania w roku 2016      2 070,00 zł