AA+A++
» Deklaracja dostepności

Deklaracja dostepności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP


Wstęp deklaracji

Gmina Rabka-Zdrój zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/grabkazdroj

Dane teleadresowe jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2

Tel. 18 2680482, fax: 18 2679868

Email: ops.@rabka.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-18

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań UMWM
 • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej). Na podstronie, na której znajdują się ww. załączniki opisany jest alternatywny sposób dostępu.


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2019-10-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Paweł Stachura
e-mail: lkania@ops.rabka.pl
Telefon: 18 2880482

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Lokale użyteczności publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju znajduje się w nowej części budynku Urzędu Miejskiego w Rabce – Zdroju. Nowy budynek jest 2-kondygnacyjny. Dostęp na parter budynku jest bezpośrednio z parkingu bez konieczności pokonywania schodów. Na 1 piętro osoba niepełnosprawna także może dostać się bez konieczności pokonywania schodów. Ma dwie możliwości. Po pierwsze może skorzystać z windy dla niepełnosprawnych lub z parteru starego budynku korzystając z przewiązki.

 1. Osoba doświadczająca trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.), ma prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju – osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie).
 2. Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:
  • na adres e-mail: ops.rabka@pro.onet.pl – faksem na nr : 18 26 79868
  • drogą pocztową na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju
   ul. Parkowa 2
  • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju
 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.